رسول نور حضرت محمد (ص) - PayanNameh
 
 
 
 
رسول نور حضرت محمد (ص): پايان نامه

رسول نور حضرت محمد (ص) پايان نامهشاخه: اصلی ->

 عنوان پايان نامه
·  سيماى حضرت محمدصلى الله عليه وآله در تفسير ميبدى (جلدهاى 1 و 2)
·  تحقيقى پيرامون آيات نازله درخصوص محمد(ص) و آيات‏مشترك با ساير انبياء(ع)
·  ترجمه و تحقيق كتاب «تلخيص البيان فى مجازات القرآن»
·  تفسير قرآن كريم در عهد رسول خدا (ص) و صحابه
·  تفسير سوره نجم با نگرشى منتقدانه به مسأله غرانيق
·  جاهليت در آيينه قرآن
·  جمع و تدوين قرآن
·  ترجمه و تحقيق بخشى از كتاب صيانة القران من التحريف تأليف محمد هادى معرفت
·  جمع و تدوين قرآن
·  جمع و تدوين قرآن كريم
·  جنگ‏روانى از ديدگاه قرآن و سيره نبوى‏صلى الله عليه وآله
·  سيماى رسول اكرم(ص) در قرآن (ابعاد رسالت)
·  انسان و رهبرى در قرآن
·  بحثى درباره تصحيف و تحريف قرآن
·  اهل‏بيت احسان در سوره انسان
·  بررسى ديدگاه مستشرقين و علماى فريقين در زمينه جمع و تدوين قرآن
·  امثال قرآن و بررسى مضامين آن در دوران جاهليت و زبان فارسى
·  امامت و حكومت در تفسير الميزان
·  سيماى حضرت محمد (ص) در آيينه قرآن و حديث
·  سيماى پيامبراسلام(ص) ازديدگاه قرآن
·  عناصر منفى فرهنگ جاهلى از ديدگاه قرآن
·  كتب آسمانى در قرآن كريم با توجه به تفسير «الميزان»
·  نبوت درقرآن باتوجه به تفسير «الميزان»
·  نقد و بررسى آراء مختلف در جمع و تدوين قرآن
·  نقش ايمان در زندگى انسان از نظر قرآن و احاديث
·  نگرشى بر جنگهاى صدر اسلامى از ديدگاه قرآن

آیا شما مايل به معرفي يك پايان نامه با موضوع پيامبر اعظم (ص) مي باشيد؟ اینجا کلیک کنید تا آنرا به این بخش اضافه کنید.

 شرح پايان نامه
  سيماى حضرت محمدصلى الله عليه وآله در تفسير ميبدى (جلدهاى 1 و 2)

نویسنده: محدثى، محمد رسول.

رشته: كارشناسى ارشد زبان و ادبيات ‏فارسى.

 دانشگاه:  آزاد اسلامى تبريز.

 استاد راهنما: قره‏بگلو، سعيدالله.

سال: 1377

چکیده: در اين پايان‏نامه اخبار و مباحث مربوط به حضرت‏محمدصلى الله عليه وآله از تفسير كشف‏الاسرار و عدةالابرار ميبدى‏استخراج و ارائه شده است. اهم موضوعات آن به اين‏شرح است: اخبار راويان سلف درباره ظهور محمدصلى الله عليه وآله،آثار نبوت آن حضرت پيش از تولد و بعد از آن، نقش اودر جامعه عرب پيش از اسلام، سيماى جهان پيش ازظهور آن بزرگوار، شفاعت پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله در قيامت،معراج و معجزات او، نامها و صفات او، نحوه تبليغ دين‏اسلام، خصوع او در برابر معبود، رابطه او با ياران.


[ بازگشت به بالا ]

  تحقيقى پيرامون آيات نازله درخصوص محمد(ص) و آيات‏مشترك با ساير انبياء(ع)

نویسنده: بروجردى، اشرف.

رشته: كارشناسى ارشد الهيات و معارف ‏اسلامى.

دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال: 1370

چکیده: موضوع اين پايان‏نامه از نوع پانزدهم كتاب الاتقان‏فى علوم القرآن اقتباس شده‏است. مندرجات آن عبارتنداز: آياتى كه بر محمد (ص) نازل شده‏است، وضعيت‏جامعه عرب در زمان ظهور اسلام، بررسى آيات مشترك‏ميان محمد (ص) و ابراهيم (ع)، بررسى وضعيت جامعه‏زمان ابراهيم (ع)، آيات مشترك ميان محمد (ص) وموسى (ع)، نظر تورات درباره محمد (ص)، اوضاع‏اجتماعى زمان موسى (ع)، بررسى وضعيت اجتماعى‏زمان عيسى (ع) و آيات مشترك ميان محمد (ص) ويوسف (ع) .

پژوهشگر

[ بازگشت به بالا ]

  ترجمه و تحقيق كتاب «تلخيص البيان فى مجازات القرآن»

نویسنده: نجاتى محمودى، عبدالغالب.

رشته: كارشناسى ارشد زبان وادبيات فارسى.

 دانشگاه : اصفهان.

استاد راهنما: ميرلوحى، على.

سال: 1372

چکیده: اين پايان‏نامه ترجمه و بررسى كتاب شريف رضى‏در مجازات قرآن است. مراد شريف رضى از اين‏اصطلاح معنايى اعم از مجاز عقلى و لغوى و تشبيه‏است. در كتاب مورد تحقيق در مجموع 583 مورد ازاستعارات و مجازات قرآن بررسى شده‏اند.


[ بازگشت به بالا ]

  تفسير قرآن كريم در عهد رسول خدا (ص) و صحابه

نویسنده: وحيدنيا، نادر.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى اراك.

 استاد راهنما : گرجيان،محمدمهدى.

سال: 1374

چکیده: موضوع اين پايان‏نامه تاريخ تفسير قرآن در سده‏اول هجرى قمرى است. و در آن با استفاده از آثارى‏چون البرهان زركشى، الاتقان سيوطى، التفسير و المفسرون‏ذهبى و طبقات مفسران شيعه اين موضوعات بررسى‏شده‏اند: تفسير در عهد رسول الله (ص)، جايگاه‏اهل‏بيت (ع) در تفسير قرآن، فضائل اهل‏بيت در قرآن وسنت نبوى و تفسير قرآن در ميان صحابه.


[ بازگشت به بالا ]

  تفسير سوره نجم با نگرشى منتقدانه به مسأله غرانيق

نویسنده: حمزه‏زاد، فاطمه.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران، شمال.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال: 1375

چکیده: اين پايان‏نامه در دو بخش تنظيم و تدوين‏شده‏است. در بخش اول آيات سوره نجم تفسير شده ودر بخش دوم روايات مربوطه به القاء شيطان به پيامبراسلام (ص) مورد نقد و بررسى قرار گرفته‏است. در اين‏پژوهش سوء استفاده خاورشناسان از اين روايات نيزتبيين شده‏است.


[ بازگشت به بالا ]

  جاهليت در آيينه قرآن

نویسنده: خزعلى، انسيه.

رشته: كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب.

دانشگاه:  تهران.

 استاد راهنما: آذرشب، محمدعلى.

سال: 1373

چکیده: مطالب اين تحقيق در سه بخش آمده است. دربخش اول نگرشى كلى به سرزمين وحى از جوانب‏گوناگون تاريخى و جغرافيايى و فرهنگى و ادبى افكنده‏شده و در بخش دوم طبقات اجتماعى جامعه جاهلى،اوضاع اقتصادى آن جامعه و برخى از مفاهيم حقوقى‏در آن جامعه بررسى گرديده است. بخش سوم به اديان‏ آسمانى، اعتقادات، عادات و اساطير عصر جاهلى‏اختصاص دارد.


[ بازگشت به بالا ]

  جمع و تدوين قرآن

نویسنده: مصطفوى عليرضايى، سيدداود.

رشته: كارشناسى ارشدفرهنگ عربى و علوم قرآنى.

دانشگاه:  تهران.

 استادراهنما : حجتى، محمدباقر.

سال: 1354

چکیده: اين پايان‏نامه مشتمل بر هشت فصل است. نويسنده‏در سه فصل اول مباحثى را درباره وحى، نزول تدريجى‏قرآن و اولين و آخرين نزول آورده‏است . فصل چهارم‏را به جمع قرآن در عهد پيامبر (ص) و حفاظ و كتاب ونوشت‏افزارهاى آن عهد اختصاص داده‏است. فصل‏پنجم در خصوص گردآورى قرآن بعد از رحلت پيامبر(ص) يعنى جمع ابوبكر و عثمان و مصاحف عثمانى‏است. فصل ششم در زمينه معنا و تعداد و ترتيب آيات وسور و نيز اسامى و اقسام سوره‏هاى قرآن است . فصل‏هفتم درباره رسم‏الخط مصحف عثمانى و فصل هشتم‏مبحثى است در مورد نقطه‏گذارى و اعراب قرآن.


[ بازگشت به بالا ]

  ترجمه و تحقيق بخشى از كتاب صيانة القران من التحريف تأليف محمد هادى معرفت

نویسنده: قنبرى جلفايى، محمد.

رشته:  كارشناسى ارشد الهيات ومعارف اسلامى.

 دانشگاه:  تهران.

 استاد راهنما : حجتى،سيدمحمدباقر.

سال: 1372

چکیده: در پايان‏نامه حاضر كه به ترجمه و تحقيق بخشى ازكتاب صيانة القرآن من التحريف اختصاص دارد،مباحثى طرح شده است كه از آن جمله مى‏توان به اين‏موضوعات اشاره كرد: معناى لغوى و اصطلاحى‏تحريف، مسأله فراموش كردن قرآن، دلايل رد شبهه‏تحريف، تواتر قرآن، اعجاز قرآن، نفى باطل از قرآن،بيانات اهل بيت درباره قرآن، و بيانات بزرگان ودانشمندان شيعه در ارتباط با قرآن.


[ بازگشت به بالا ]

  جمع و تدوين قرآن

نویسنده: فغانى، احمد.

رشته: كارشناسى ارشد الهيات و معارف‏اسلامى، گرايش علوم قرآن و حديث.

 دانشگاه:  تهران.

استاد راهنما: سامى الدبونى، جعفر.

سال: 1370

چکیده: اين پايان‏نامه مشتمل بر شش بخش با اين مباحث‏است: بخش اول، شناخت قرآن و معرفى آن از زبان‏قرآن و رسول خداصلى الله عليه وآله و ائمه‏عليهم السلام . بخش دوم، معانى‏جمع قرآن، و حافظان قرآن. بخش سوم،نگارش قرآن‏در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله، ادله گردآورى قرآن در زمان‏رسول اكرم صلى الله عليه وآله، كاتبان قرآن، ادله مخالفان جمع قرآن‏در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله. بخش چهارم، نگارش قرآن‏همزمان با خلافت ابى بكر. بخش پنجم، نگارش قرآن‏در زمان عثمان، تعداد مصاحف عثمانى، ترتيب مصحف‏عثمانى و ادله توقيفى و اجتهاى بودن ترتيب سوره‏ها وآيات قرآن. بخش ششم، جمع قرآن در زمان على‏عليه السلام‏و چگونگى مصحف على‏عليه السلام و سرنوشت مصحف.[ بازگشت به بالا ]

  جمع و تدوين قرآن كريم

نویسنده: مجتبى ثمرين، نادر.

رشته: كارشناسى ارشد الهيات و معارف‏ اسلامى، گرايش علوم قرآن و حديث.

 دانشگاه : تهران.

استاد راهنما: آذرتاش، آذرنوش.

سال: 1368

چکیده: دراين پايان‏نامه به مسأله جمع و تدوين قرآن كريم‏پرداخته شده و مباحث زير در آن آمده است: جمع قرآن‏در زمان حيات رسول خدا صلى الله عليه وآله، مبانى جمع قرآن كريم‏و اجتهادى بودن ترتيب سوره‏ها، جمع قرآن بعد ازرحلت رسول خدا صلى الله عليه وآله، جكع على بن ابيطالب‏عليه السلام،مشخصات جمع وى و سرنوشت مصحف على‏عليه السلام،جمع قرآن در زمان خلافت ابى‏بكر و انگيزه و معنى‏جمع ابى‏بكر و جمع عثمان، و منابع و روش جمع‏عثمان.


[ بازگشت به بالا ]

  جنگ‏روانى از ديدگاه قرآن و سيره نبوى‏صلى الله عليه وآله

نویسنده: ناجى، محمدرضا.

رشته: كارشناسى ارشد دانشگاه امام ‏صادق‏عليه السلام.

 استاد راهنما: فارسى، جلال الدين.

سال: 1369

چکیده: در اين پايان‏نامه خطوط كلى نظريه جنگ روانى درآينه قرآن و تاريخ پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله با توجه به تحول‏تاريخى و نظرگاه نوين تبيين شده است. جنگى كه نه باآلات وافزار معمول نظامى بلكه با اشاعه روح يأس وترس و وحشت در صفوف ارتش دشمن و پشتوانه‏فكرى و مردمى او از سويى و تقويت روحيه ملى ونظامى در صفوف خود از سوى ديگر، شكست را بردشمن تحميل مى‏نمايد. نويسنده در اين تحقيق به اين‏سؤالات پاسخ مى‏دهد: آيا در قرآن و سيره نبوى،شواهدى بر وجود چنين جنگى از سوى دشمن متجاوزخارجى و يا توطئه‏گران داخلى به چشم مى‏خورد؟برخورد پيامبر صلى الله عليه وآله در قبال چنين ترفندهايى چگونه‏بوده است و چنانچه پيامبر، خود به چنين جنگى دست‏يازيده است چه اهدافى را در پيش روى داشته است؟


[ بازگشت به بالا ]

  سيماى رسول اكرم(ص) در قرآن (ابعاد رسالت)

نویسنده: حلم‏زاده، عليرضا.

رشته:  كارشناسى ارشد الهيات و معارف ‏اسلامى، گرايش علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  تربيت‏ مدرس.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال: 1371

چکیده: رسول اكرم صلى الله عليه وآله از ديدگاه قرآن، شخصيتى‏برجسته و ممتاز دارد. از حضرتش به عنوان صاحب‏خلق عظيم و اسوه حسنه مؤمنان ياد شده و پذيرش‏حكم وى در منازعات، نشانه ايمان دانسته شده است.در اين پايان‏نامه، ابعاد رسالت پيامبر صلى الله عليه وآله مورد بررسى‏قرار گرفته است تا شؤون و وظايف اصلى حضرت رانمايان سازد. در قرآن كريم از وظايف و اهداف رسول‏اكرم صلى الله عليه وآله، با تعابير گوناگونى مانند ابلاغ، ذكر، بيان،هدايت، ولايت، حكم، بشارت و انذار سخن رفته است.حاصل بررسى آن است كه بارزترين شأن پيامبر صلى الله عليه وآله،نبوت و رسالت است و اين دو تعبير نسبت به يكديگرعام و خاص من وجه هستند . پس پيامبر به نبوت ارسال‏شده است. از هدف و نوع وظيفه و رسالت پيامبر صلى الله عليه وآله‏نيز، با تعابير گوناگون ياد شده است. آنچه در اين بررسى‏به دست آمده اين است كه رسالت عمده و مشخص‏پيامبر صلى الله عليه وآله، هدايت و رهبرى است. هدايت مردم به‏وسيله شيوه‏هاى هدايتى متنوعى مانند اسوه بودن،استدلال، موعظه، انذار و بشارت و جز اينها صورت‏مى‏پذيرد و رهبرى در ابعاد رهبرى دينى، رهبرى‏سياسى و رهبرى معنوى انسانها تحقق مى‏يابد.

[ بازگشت به بالا ]

  انسان و رهبرى در قرآن

نویسنده: نوبخت، بيژن.

رشته: كارشناسى ارشد معارف اسلامى وتبليغ.

 دانشگاه : امام صادق عليه السلام.

 استاد راهنما: گرامى،محمدعلى.

سال: 1371

چکیده: قرآن، رهبرى را لازمه جامعه و كمال‏طلبى انسان‏مى‏بيند. آنچه در علوم انسانى در مورد رهبرى ومديريت مطرح مى‏شود حول دو محور است: 1)خصوصيات روحى و روانى، 2) وظايف و ويژگيهاى‏هدايت و رهبرى. محور اول در روان‏شناسى وروان‏شناسى اجتماعى و محور دوم در علم مديريت وسازمان مطرح است. قرآن رهبرى و مديرت را در همان‏چارچوب نبوت و امامت مطرح مى‏كند؛ اما در سطح‏پايين‏تر، آنچه اساس و هدف نهايى رهبرى مديريت‏اسلامى را تشكيل مى‏دهد تكامل و رسيدن به رساندن‏انسانها به اهداف خلقت است و اين منافاتى با اهداف‏ثانوى از جمله بهره‏بردارى بيشتر و بهتر از نيروى كارندارد. آنچه در علم مديريت به عنوان هدف نهايى مطرح‏است در مديريت اسلامى جزء اهداف ثانوى و متوسط است.


[ بازگشت به بالا ]

  بحثى درباره تصحيف و تحريف قرآن

نویسنده: مزارعى، على.

 رشته: كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم‏قرآنى.

 دانشگاه:  تهران.

استاد راهنما: حجتى،سيدمحمدباقر.

سال: 1353

چکیده: مندرجات اين پايان‏نامه عبارتند از: معانى مختلف‏تحريف، نظر محققان اسلامى درباره تحريف و تصحيف‏قرآن، دلائل عدم تحريف، عقيده به تحريف بعد ازحيات حضرت رسول (ص)، كيفيت جمع‏آورى قرآن وبررسى قرآن منسوب به حضرت على (ع).


[ بازگشت به بالا ]

  اهل‏بيت احسان در سوره انسان

نویسنده: نجفى، محسن.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران، مركزى.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال: 1374

چکیده: اين پايان‏نامه در شرح و تفسير سوره انسان است ودر يك مقدمه و پنج فصل تدوين شده‏است . در مقدمه‏مباحثى چون نامهاى اين سوره، فضيلت قرائت آن، مكى‏و مدنى بودن آيات. در دو فصل اول تفسير آيات 1 تا22 سوره و در فصل سوم روايات مختلف پيرامون شأن‏نزول سوره آمده‏است . فصل چهارم به تفسير آيات 23تا پايان سوره و فصل پنجم به بحث درباره ميزان تأثيرسوره انسان بر شعر فارسى اختصاص دارد.


[ بازگشت به بالا ]

  بررسى ديدگاه مستشرقين و علماى فريقين در زمينه جمع و تدوين قرآن

نویسنده: موسوى، سيدمسعود.

رشته:  كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى اراك.

 استاد راهنما : گرجيان، محمدمهدى.

سال: 1375

چکیده: اين پايان‏نامه در شش بخش اصلى نوشته شده وعناوين آن عبارتند از: معرفى قرآن از زبان قرآن، پيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و برخى از خاورشناسان،جمع از ديدگاه علماى شيعه، جمع قرآن از نظر علماى‏اهل‏سنت، مصاحف معروف پس از پيامبر (ص) و نقش‏زيد بن ثابت در جمع قرآن، جمع قرآن از ديدمستشرقين و مقايسه سه ديدگاه شيعه، اهل‏سنت وخاورشناسان در خصوص تدوين قرآن.


[ بازگشت به بالا ]

  امثال قرآن و بررسى مضامين آن در دوران جاهليت و زبان فارسى

نویسنده: پيام، رحيمه.

 رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران، شمال.

استاد راهنما: حجتى، سيد محمد باقر.

سال: 1374

چکیده: اين پژوهش در پنج فصل با مباحث ذيل تدوين‏شده است: فصل اول، پيرامون مثل شامل مثل در لغت،معناى ضرب‏المثل يا مثل سائر، فوائد مثل، انواع مثل ومثل نزد عرب زبانان و فارسى زبانان. فصل دوم، مثل درقرآن حاوى هدف قرآن از بيان مثل، نحوه ذكر مثل درقرآن، معناى مثل در قرآن، ارزش علم امثال و اقسام‏امثال قرآنى. فصل سوم، امثال سائره و امثال كامنه قرآن‏با ذكر موارد. فصل چهارم، بررسى مضامين امثال قرآن‏در ادب فارسى و سرانجام فصل پنجم، امثال واضحه ‏قرآن.


[ بازگشت به بالا ]

  امامت و حكومت در تفسير الميزان

نویسنده: خداوردى، محمد.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى كرج.

استاد راهنما : نصيريان، يدالله.

سال: 1373

چکیده: اين پايان‏نامه سه بخش دارد: بخش اول با عنوان‏امامت در بيان قرآن كريم به بررسى ديدگاههاى قرآنى‏مربوط به امامت بطور كلى و آيات مربوط به امامت بعداز پيامبر اسلام (ص) اختصاص دارد. بخش دوم درباره‏امامت در بيان احاديث است؛ نظير احاديث منزلت،ثقلين، يوم الانذار و سفينه. بخش سوم در زمينه حكومت‏اسلامى است و مباحث اسلام و جامعه، حاكم اسلامى وجايگاه ولى‏فقيه در حكومت اسلامى را در بردارد.


[ بازگشت به بالا ]

  سيماى حضرت محمد (ص) در آيينه قرآن و حديث

نویسنده: فيروزى، منوچهر.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

دانشگاه : آزاد اسلامى فسا.

 استاد راهنما :  افراسيابى، غلامرضا.

سال: 1375

چکیده: موضوع اين پايان‏نامه بواقع اوصاف پيامبر اسلام(ص) در آيات و روايات است. مباحث اين پژوهش‏عبارتند از: اوصاف مختص به رسول اكرم (ص)،اوصاف مشترك خداوند متعال و پيامبرش، اوصاف‏مشترك قرآن و پيامبران اكرم (ص) و اوصاف مشترك‏پيامبر (ص) و ساير انبياء الهى (ع).


[ بازگشت به بالا ]

  سيماى پيامبراسلام(ص) ازديدگاه قرآن

نویسنده: متين، حسن‏رضا.

رشته:  كارشناسى ارشد الهيات و معارف ‏اسلامى، گرايش علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاداسلامى، واحد تهران مركزى.

 استاد راهنما: حجتى،سيدمحمدباقر.

سال: 1375

چکیده: در پايان‏نامه حاضر سيماى پيامبر اسلامى صلى الله عليه وآله ازديدگاه قرآن در قالب موضوعات زير مورد بررسى قرارگرفته است: زندگانى پيامبر اسلامى صلى الله عليه وآله و نمونه‏هايى ازآيات قرآن در مورد بعثت، نشانه‏هاى پيامبر در عهدين،اسامى پيامبر صلى الله عليه وآله در قرآن، علل تجديد نبوتها، صفات‏برجسته و شيوه عملى پيامبر صلى الله عليه وآله، سيره پيامبرصلى الله عليه وآله، واخلاق و صفات و فضايل پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله.


[ بازگشت به بالا ]

  عناصر منفى فرهنگ جاهلى از ديدگاه قرآن

نویسنده: قاسمى، نيمتاج.

رشته:  كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه : تهران.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

چکیده: اين ‏پايان‏نامه در چهار فصل تدوين شده‏است: درفصل اول با عنوان مواجهه قرآن با ادبيات جاهلى ازپيشينه ادبيات جاهلى، معارضه و تحدى قرآن باجاهليات و نمونه‏هايى از تأثيرپذيرى ادباى جاهلى ازقرآن بحث شده‏است. در فصل دوم تحت عنوان‏باورهاى دينى جاهليان از اعتقاد به الله، شرك،فرشته پرستى، حق‏پرستى سخن گفته شده‏است. فصل‏سوم با عنوان اخلاق جاهليان به تكبر و تفاخر، عدم‏استئذان و غيره اختصاص دارد. در فصل چهارم تحت‏عنوان خانواده مباحثى در زمينه مناسبات زن و مرد،ازدواج، طلاق، عده، رضاع و وصيت آمده‏است.


نویسنده: قاسمى، نيمتاج.

رشته:  كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه : تهران.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

چکیده: اين ‏پايان‏نامه در چهار فصل تدوين شده‏است: درفصل اول با عنوان مواجهه قرآن با ادبيات جاهلى ازپيشينه ادبيات جاهلى، معارضه و تحدى قرآن باجاهليات و نمونه‏هايى از تأثيرپذيرى ادباى جاهلى ازقرآن بحث شده‏است. در فصل دوم تحت عنوان‏باورهاى دينى جاهليان از اعتقاد به الله، شرك،فرشته پرستى، حق‏پرستى سخن گفته شده‏است. فصل‏سوم با عنوان اخلاق جاهليان به تكبر و تفاخر، عدم‏استئذان و غيره اختصاص دارد. در فصل چهارم تحت‏عنوان خانواده مباحثى در زمينه مناسبات زن و مرد،ازدواج، طلاق، عده، رضاع و وصيت آمده‏است.


[ بازگشت به بالا ]

  كتب آسمانى در قرآن كريم با توجه به تفسير «الميزان»

نویسنده: محمدعليان، سلمان.

رشته:  كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى كرج.

 استاد راهنما : امامى، ابوالقاسم.

سال: 1376

چکیده: در اين پايان‏نامه، كتاب نوح، زبور داود، تورات‏موسى و انجيل عيسى بررسى شده و بيشتر حجم آن به‏بررسى قرآن در آيات اختصاص يافته‏است. درخصوص قرآن موضوعات ذيل مطرح شده‏اند : تحدى‏قرآن و مباحثى در اينكه قرآن، ذكر، قول رسول كريم،نور، مهيمن، قول فصل، كتاب هدايت و رحمت، بدون‏كجى و غيرمفترى، قول ثقيل، عزيز و كريم است.


[ بازگشت به بالا ]

  نبوت درقرآن باتوجه به تفسير «الميزان»

نویسنده: عزتى، مرتضى.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى كرج.

 استاد راهنما : امامى،ابوالقاسم.

سال: 1375

چکیده: اين پايان‏نامه شامل نه فصل و تحت عناوين ذيل‏است: مباحثى پيرامون كلمه نبوت، ضرورت نبوت،اهداف نبوت، مسأله وحى، معجزات انبياء، عصمت‏پيامبران، تعداد انبياء و اسامى آنان در قرآن، انبياءاولوالعزم و فرق ميان رسول و نبى.


[ بازگشت به بالا ]

  نقد و بررسى آراء مختلف در جمع و تدوين قرآن

نویسنده: اميرى، جهانگير.

رشته: كارشناسى ارشد.

دانشگاه:  امام صادق‏ عليه السلام.

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال:1370

چکیده: مراد از واژه جمع در متون اسلامى تاريخى مربوطبه دو معنى است: حفظ و بخاطرسپارى قرآن، و نگارش‏و تدوين آن. به همين جهت اين پايان‏نامه نيز در دوبخش تنظيم شدهاست: بخش اول، معانى نخست رامدنظر داشته و به بررسى عوامل مؤثر در حفظ قرآن وحافظان قرآن مى‏پردازد . بخش دوم، به معانى دوم جمع‏نظر دارد و به بررسى تدوين قرآن در عصر پيامبر صلى الله عليه وآله،نخستين جامع قرآن بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه وآله، و عصرابوبكر و عصر عثمان مى‏پردازد. در پايان نقطه و اعجام‏قرآن مورد بررسى قرار مى‏گيرد.


[ بازگشت به بالا ]

  نقش ايمان در زندگى انسان از نظر قرآن و احاديث

نویسنده: اسماعيلى، محمدجواد.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران، مركزى .

 استاد راهنما: حجتى، سيدمحمدباقر.

سال: 1375

چکیده: اين پايان‏نامه مركب از چهار فصل و مشتمل برمباحث ذيل است: بررسى معناى لغوى و اصطلاحى‏ايمان، مراتب ايمان، نشانه‏هاى ايمان در قرآن، علائم‏ايمان از ديدگاه حضرت على (ع)، سيماى مؤمن دراحاديث، علم و ايمان و رابطه آن دو با يكديگر و اينكه‏كداميك از ديگرى برتر است، بررسى آثار و نتايج‏ايمان و نقش آن در روابط اجتماعى.


[ بازگشت به بالا ]

  نگرشى بر جنگهاى صدر اسلامى از ديدگاه قرآن

نویسنده: جعفرزاده، على.

رشته:  كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

مؤسسه:  آموزش و پژوهشى امام خمينى.

 استاد راهنما: ابراهيمى، محمد.

سال: 1375

چکیده: در اين پايان‏نامه به ترتيب سريه‏ها و غزوات ذيل‏در آيات قرآن بررسى شده‏اند: سريه عبدالله بن جحش،جنگ حمراء الاسد، غزوه بنى‏نضير، غزوه بدر صغرا،غزوه احزاب، غزوه بنى قريضه، صلح حديبيه، غزوه‏خيبر، سريه ذات السلاسل، فتح مكه، غزوه حنين وغزوه تبوك.


[ بازگشت به بالا ]

بنر امروز


تبلیغات


پایگاه های ما

 

حوزه
امام علی (ع)
راهنمای پایگاه های اسلامی
راهنمای پایگاه های نبی اعظم (ص)
راهنمای پایگاه های امام مهدی (ع)
فاضلین نراقی
شبکه اطلاع رسانی نور
نشریه ره آورد نور
ولایت
اندیشوران
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
طوبی گرافیک
نورشاپ (فروشگاه اینترنتی مرکز)


خبرخوان رسول نور

فيد اخبار سايت رسول نور را به خبرخوان خود اضافه کنيد

ارتباط با مدير سايت

کاربر گرامي! لطفا جهت ارتباط با مدير سايت و ارسال پيشنهادات و انتقادات، نامه‌هاي خود را به نشاني پست الکترونيکي Info@Rasoolnoor.com ارسال نماييد.
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما